Smokey Point Cowboys 12/13/2020
12/13/2020
Match Results (time) - Forty-Niner

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Blackjack KetchumFO210.3146.580.000.0046.58141.870.000.0041.87138.640.000.0038.64140.530.000.0040.53142.690.000.0042.691