Smokey Point Cowboys 11/08/2020
11/7/2020
Match Results (time) - Lady Fortyniner

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Christmas CarolLF444.8175.3110.000.0085.31172.7915.000.0087.79167.5515.000.0082.55187.0210.000.0097.02187.145.000.0092.141