Smokey Point Cowboys 7/11/2021
7/11/2021
Match Results (time) - Forty-Niner

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Nasty DanFO328.2744.715.000.0049.71138.900.000.0038.901150.000.000.00150.00135.625.000.0040.62134.0415.000.0049.041