Smokey Point Cowboys 03/14/2021
3/14/2021
Match Results (time) - Elder Statesman

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Dutch van DoolerES199.5038.630.000.0038.63138.2610.000.0048.26236.6215.000.0051.62328.090.000.0028.09132.900.000.0032.901
2Buzz DriverES224.2342.265.000.0047.26236.6510.000.0046.65143.605.000.0048.60241.990.000.0041.99239.730.000.0039.732
3Shaky JimES281.8457.6215.000.0072.62345.945.000.0050.94347.980.000.0047.98158.340.000.0058.34346.965.000.0051.963