Smokey Point Cowboys 5/09/2021
5/9/2021
Match Results (time) - Forty-Niner

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Blackjack KetchumFO222.7133.930.000.0033.93146.3015.000.0061.30141.755.000.0046.75140.320.000.0040.32140.410.000.0040.411