Smokey Point Cowboys 5/09/2021
5/9/2021
Match Results (time) - Senior Gunfighter

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Marcus TruegoodSG165.5124.755.000.0029.75130.965.000.0035.96128.230.000.0028.23133.0310.000.0043.03128.540.000.0028.541
2Touch And GoSG285.9959.290.000.0059.29252.895.000.0057.89258.520.000.0058.52255.360.000.0055.36254.930.000.0054.932