Smokey Point Desperados
11/13/2022
Match Results (by Class) - Duelist


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Buzz DriverDU264.4047.825.000.0052.82245.930.000.0045.93260.895.000.0065.89250.325.000.0055.32244.440.000.0044.442


Unclassified

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Nellie BelleDU207.6346.900.000.0046.90133.700.000.0033.70149.790.000.0049.79134.730.000.0034.73137.515.000.0042.511